Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Anerkendelse

Skrevet d. 26.11.2008 af Tverskov
Skal lave en opgave om anerkendelsesbegrebet og har i den forbindelse intentioner om at inddrage Bourdieu og Honneths forståelse. Som jeg tolker det, er Honneths anerkendelsesbegreb en forudsætning for udviklingen af en identitet - anerkendelse er således essentielt i bestræbelserne på at blive et selv. I forhold til bourdieu tolker jeg mere anerkendelsesbegrebet (symbolsk kapital) som et magtmiddel. Nogen har magten til at definere, hvad der skal anerkendes. Men anerkendelsesbegrebet hos Buerdieu er vel ikke en forudsætning for udviklingen af identiteten????
Skrevet d. 27.11.2008 af KristianKarlson
Hej,

Du har fat i den lange ende. Anerkendelse hos Bourdieu kan mere eller mindre sidestilles med "prestige" eller "social ære" (som formuleret af Weber). Det er en symbolsk anerkendelse af magten. Magten defineres i relation til fordelingen af kapitalformerne i et givent felt, hvorfor den sociale ære ofte er feltspecifik. Fx er social ære inden for de akademiske felt anderledes end inden for erhvervseliten.

Hos Honneth er anerkendelse en grundlæggende mellemmenneskelig (og dermed socialpsykologiske) størrelse, som individer har "brug for", for overhovedet at kunne udvikle en positiv identitet, et "sundt selvforhold". Ydermere er anerkendelse mere fundamentalt end kommunikation; det går forud for det at samtale med et andet menneske.

Så du har helt ret. Anerkendelsesbegrebet hos Bourdieu er ikke en forudsætning for udviklingen af identiteten. Det behandler Bourdieu slet ikke. Eller rettere, med habitus er Bourdieu inde i noget af det samme, men så bliver det for kompliceret for mig.

Jeg vil i øvrigt anbefale dig et nummer af Dansk Sociologi, der er dedikeret til forholdet mellem Honneth og Bourdieu. Kan ikke huske den specifikke reference, men oplysningen kan med sikkerhed findes på www.dansksociologi.dk.

vh Kristian
Skrevet d. 27.11.2008 af Tverskov
Hej Kristian - tak for tippet med dansk sociologi (har allerede læst et par af teksterne)..
Ved ikke helt om der er noget at kommer efter, men tænkte på om man kunne sige noget om forholdet mellem Bourdieu og Honneth i forhold til den rolle som samfundsteorien har. Som jeg læser det er Honneth, der er en del af den kritiske teori, fokuseret på hvordan samfundet BØR være. Han har således et normativt udgangspunkt i hans forhold til anerkendelse. Modsat er Bourdieu fokuseret på hvordan forholdene reelt ER.. Så selvom Bourdieu skildrer forskellige uretfærdigheder i samfundet taler han ikke om patologier (hvilket Honneth gør)... Dette gør vel at deres analyse af anerkendelse får forskellige udfald!!???
Skrevet d. 27.11.2008 af KristianKarlson
Hej,

Det lyder som en god analyse af forholdet mellem de to. Du har ret i at Bourdieu har en mere objektivistisk tilgang; han vil gerne afdække forholdene som de "er". Måske kunne man hævde, at Honneths teori fint kan bruge Bourdieus analyser, da de netop fremstiller magtforholdene i samfundet. Honneth er jo, som du også siger, fra kritisk teori, så for ham handler det om først at identificere magtforholdene i samfundet for derefter at finde et sted, hvorfra man kan kritisere disse forhold. For Habermas var det noget med kommunikation, for Honneth er det anerkendelsesstrukturerne.

Så du har ret i, at Bourdieu ikke vil tale om patologier. Han mener jo, at man altid skal positionere sig selv i forhold til den genstand, man undersøger, og det vidensbidrag, man producerer. Han tror nok ikke på, at der er ét sted i samfundet, hvorfra kritik kan bedrives. Der er nok flere (feltafhængige) steder. Men igen, Bourdieu er jo stærkt kritisk over for de dominerendes gruppers brug af deres dominans. Mange af hans analyser hudfletter jo eliternes strategier for reproduktion. Men det vil han selvfølgelig ikke mene er en "patologi". Han vil nok mere sige, at det er forkert!

Så du kan have ret i, at de to tænkeres udgangspunkter også medfører to forskellige begrebsliggørelser af anerkendelse. Honneth henter inspiration hos Hegel, mens Bourdieu snupper rigtig meget fra Weber.

Det er faktisk en interessant diskussion. Personligt hælder jeg til Bourdieus analyser, da Honneths analyser er for abstrakte. Han er ikke nede og rode med empiri og virkelige mennesker. Sandt nok at mennesker har brug for anerkendelse, men det er vel ikke en indsigt i sig selv. Og slet ikke en ny indsigt. Anerkendelse er teoretisk en uhåndterbar størrelse hos Honneth; det forklarer "alt" (og dermed også intet). Bourdieu, derimod, laver analyser, der rent faktisk udfordrer vores opfattelse af samfundets sammensætning og funktion. Og anerkendelse indgår her som et centralt mål og middel for social samhandling. Det er en knap resurse. Men igen, det er bare min personlige overbevisning.

Håber jeg fik svaret på det, du spurgte om ;)

vh Kristian
Skrevet d. 27.11.2008 af Tverskov
Du fik mig til at tænke - hvilket ikke er helt skidt ;-)

Skrevet d. 27.11.2008 af MalteC
Hej jeg blander mig lige lidt...

til Kristian jeg synes ikke det er helt fair at kritisere Honneth for manglende empiri. På mange måder er Honneths teori socialfilosofi. Han siger jo ikke bare at man har brug for anerkendelse (lige såvel som Habermas mener vi har brug for herrefri dialog). Men at han opstiller et bud på et normativt grundlag, som jeg mener man med rette kan kritisere Bourdieu for at mangle, eller skjule at han har.

Til Tverskov
Prøv at kigge på Nancy Fraser, hun er på mange måder en blanding af Bourdieu og Honneth. Se http://newleftreview.org/?view=2248

VH /M
Skrevet d. 27.11.2008 af KristianKarlson
Hej Malte,

Ja, du har ret. Jeg er lidt for hård ;) Han siger ikke direkte, at man har "brug for" anerkendelse, men prøver at finde anerkendelsesformerne "førvidenskabeligt" funderet (Honneths begreb), dvs. funderet i den hverdagslige erfaring af den sociale virkelighed. Det er et stort skridt fremad i forhold til fx Habermas, der har en tendens til at reducere alt til kommunikative handlinger. På den led er Honneth mere i tråd med Horkheimer, sådan som jeg lige husker ham. Jeg var vist lidt for hurtigt ude oven for.

Jeg ved ikke, om jeg er enig i kritikken af Bourdieu. Hans normative sigte synes klart nok: at bryde med tidligere analyser og erkendelser af et socialt fænomens "naturlighed" og fremstille det fra et andet perspektiv. Problemet med Bourdieu er snarere - synes jeg - at han har en tendens til at forfalde til strukturelle forklaringer, dvs. han lader alt føre tilbage til de "objektive sociale strukturer", der definerer de sociale klasser. Her er Honneth meget sensitiv i forhold til det enkelte menneskes (socialpsykologiske) behov. Men igen, jeg elsker Bourdieu, så har selv en del blind-spots i forhold til hans sociologiske virke ;D

Imidlertid kunne det være sjovt at diskutere, om Honneth ikke har en tendens til at se anerkendelse alle vegne. Med det mener jeg, om han ikke ofte implicit antager, at anerkendelse er af det gode - noget, mennesker har brug for. Spørgsmålet bliver også, om et normativt grundlag med udgangspunkt i anerkendelse ganske enkelt er alt for bredt. Han har tre anerkendelsessfærer, men det er jo en meget grov simplificering (som han i øvrigt henter fra en gammel filosof). Jeg kender ikke til arbejde, hvor han forfinet denne typologi empirisk. Samtidig er der langt fra Honneths teoretiske begreb om anerkendelse til operationaliserbare og målbare konstrukter. I virkeligheden burde man jo fremsætte en række [i]testbare[/i] teser i forhold til Honneths anerkendelsesbegreb, og så gå ud og teste dem. På den måde vil man også kunne få udspecificeret hans brede kategorier.

Og til Tverskov. Jeg håber det er ok, vi lige engagerer os i en diskussion på din tråd her. Det er jo et diskussionsforum ;)

vh Kristian
Skrevet d. 28.11.2008 af MalteC
Hej Kristian

Det er fint nok at ville stille spørgsmålstegn ved tidligere analyser og erkendelser, men det giver jo ikke Bourdieu en eksplicit normativitet.

Det er bestemt ikke implicit men meget eksplicit at Honneth mener subjektet har godt af anerkendelse. Som Hegel antog, bliver subjektet jo netop skabt i relationer til andre. I og med at anerkendelse hos Honneth er atomet i al socialitet, tror jeg du har ret i at han ser anerkendelse eller Krænkelse alle steder. Ligesåvel som Bourdieu ser kapitaler over det hele.

Og det synes jeg er kunne være interessant at diskutere om ikke sociologer har en tendens til at ville reducere alt, til at være deres eget begreb.?

Jeg mener ikke at al teori skal kunne testes, hvordan kan man teste et begreb hos Bourdieu som Illusio, eller Habitus eller doxa? Måske tager jeg fejl, men er det ikke også ikke-testbart? Hvis det er, hvem er det så der har adgang til dette og hvordan?

MVH M
Skrevet d. 30.11.2008 af KristianKarlson
Hej Malte,

For mig er det uklart, hvad der menes med et eksplicit normativt udgangspunkt. Hvis Bourdieus udgangspunkt er som ovenfor beskrevet, hvorfor er det så ikke eksplicit normativt? Eller rettere: Hvad skulle det ellers være? Tanken om et eksplicit normativt udgangspunkt er vel ikke en erkendelse i sig selv. Allerede tidlige tekster af Habermas (erkendelse og interesse) påviser jo, at forskellige teorier har forskellige normative udgangspunkter. Forskellige interesser fører forskellige erkendelser med sig.

Jeg syntes, du har helt ret i, at tænkere, der har fundet på en god ide eller et godt begreb, tenderer mod at bruge det til at forklare alt. Fx var jeg til en forelæsning med Thomas Scheff den anden dag, og han vil mig bekendt reducere alle sociale interaktioner til en spænding mellem stolthed og skam. Det virker jo, set udefra, enormt mærkeligt, når man nu har så mange andre komponenter (og begreber for dem) i social samhandling.

Og så er der spørgsmålet, om teorier skal testes. Man kan spørge omvendt: Er det en teori, hvis den ikke kan/bør/skal testes? Det er altid et interessant og yderst relevant spørgsmål at diskutere i forbindelse med en konkret sociologisk (og videnskabelig) aktivitet. Jeg vil medgive dig, at ikke alle teorier kan eller bør testes. Imidlertid kan man spørge sig selv, om man ikke bør - i empiriske analyser af den sociale virkelighed - kunne logisk deducere mindre teorier ud fra større teorier (fx habitus) til at forklare et socialt fænomen med. Fx kunne man udlede testbare hypoteser, der baserer sig på viden om doxa i et givent felt.

Derfor vil jeg også mene, at teorier som sådan ikke bør være testbare, men jeg synes, at man skal kunne udlede udsagn, der kan testes (lad os fx kalde det en [i]middle range theory[/i], som Merton gør det). Ellers er det hele jo bare ren spekulation. Det samme med Hegel, der iagttager at anerkendelse er et vigtigt element i interpersonelle relationer og i skabelsen af "mig" såvel som "dig". Denne iagttagelse er jo vigtig og god (og empirisk), hvorfor man ud fra den kan udlede testbare "mini"teorier, der kan give os mere viden om denne del af den sociale virkelighed (fx hvorfor anerkendelse er vigtigt og hvornår og hvor den er det). Hvis teorier ikke kan bidrage til at give os mere viden om virkeligheden, så er de vel nyttesløse.

Så mit svar på dit sidste spørgsmål (”Hvis det er, hvem er det så der har adgang til dette og hvordan?”) er, at det har forskeren igennem at udlede testbare udsagn fra teorier. I det lys skal min kritik af Honneths grove klassifikation ovenfor også ses. Honneth peger på tre meget internt heterogene områder med sine tre anerkendelsessfærer, hvori der stor variation i anerkendelse både i forhold til hvordan, hvor, hvornår og hvorfor anerkendelse virker. Hvis Honneth ikke selv vil komme med mere detaljerede kategoriseringer, så er det vel også ok (så kan andre gøre det). Imidlertid synes jeg ikke, at den kritik rammer Bourdieu, da han (1) bruger mange begreber, og (2) forfiner sine analytiske konstrukter i samspil med sine empiriske analyser. At man så kan kritisere ham for nogle gange at være for begrebsligt vag, er jeg helt med på, men man kan ikke få det hele ;)

Fed diskussion i øvrigt!!
Kristian
Skrevet d. 30.11.2008 af Lars
[q=KristianKarlson]At man så kan kritisere ham for nogle gange at være for begrebsligt vag, er jeg helt med på, men man kan ikke få det hele ;)
[/q]

Hvor kom det fra? Min oplevelse er, at Bourdieu har et af vores fags bedste bud på et stringent og veludviklet begrebsapparat... Det kan være vanskeligt tilgængeligt (og er det!) - men "begrebsligt vag" må da være noget af det sidste man kan kalde ham...

vh Lars
Skrevet d. 30.11.2008 af KristianKarlson
Hej Lars,

Det er måske forkert skrevet ;) Der er dog en litteratur, der mener, at Bourdieus begreber er upræcise (Peter Hedström, Axel van der Berg m.fl.). Også i uddannelseslitteraturen (den empirisk orienterede) er der til dels samme kritik (Anette Lareau). Også Richard Jenkins har tidligt været efter Bourdieu - dog mere i forhold til hans strukturalistiske tendenser (som indebærer en kritik af begrebsbrugen).

Så min påstand kommer fra en forskningslitteratur. Bourdieus teori er vel ikke direkte stringent, men jeg må medgive dig, at han har et veludviklet begrebsapparat (hvilket jeg også har lovprist ham for ovenfor). Habitus fx er jo ikke et stringent defineret begreb, der refererer til en afgrænset empirisk entitet. Det er snarere et begreb, man skal tænke med i konkrete analyse (og lade det møde feltet). Det betegner således en række entiteter, som ikke altid er eksplicitte hos Bourdieu, sådan som jeg læser ham.

Jeg undskylder min upræciserede påstand ovenfor. Kan godt se, at den er taget ud af den blå luft, men ville blot kritisere Bourdieu lidt, så han ikke stod som den urørlige kongen over sociologien i min diskussion ovenfor.

vh Kristian
Skrevet d. 30.11.2008 af Lars
Fair nok :)

Men hvis Bourdieu skulle have foretaget den empiriske præcision, du nævner, så havde hans teori måske været mere forskningsmæssigt uvedkommende end den faktisk er. Hvis han nu faktisk havde operationaliseret habitus fuldstændigt (sådan som jeg læser din idé om en "afgrænset empirisk entitet") - ja, så kunne du sådan set bare sætte 1. eller 2. årsstuderende til at følge en "Bourdieu manual" og lave relativt nogle simple statistiske kørsler og se på, om et eller andet fænomen ændrer sig over tid. Når Bourdieu - overalt i verden - bliver brugt mere spændende end som så, er det vel netop fordi han leverer et sofistikeret og ikke mindst dynamisk teoretisk apparat, der kan levere indsigtsfulde pointer om de fleste samfund - men det kræver, at de sociologer, der forholder sig til og bruger Bourdieu i deres arbejde, også bruger noget energi på at re-kontekstualisere teorien til den konkrete sociale virkelighed, deres arbejde sigter mod at analysere.

Når det så er sagt, så er det vel heller ikke helt umuligt at gå til? Der er begreber hos Bourdieu, som kan operationaliseres forholdsvist uproblematisk (velsagtens fx habitus) og testes empirisk og så er der begreber, som ikke kan (velsagtens fx doxa, illusio).

På den anden side bliver det jo hurtigt til en videnskabsteoretisk diskussion. For medmindre en teori er helt "grounded" og fænomenologisk, så hæver den sig vel netop analytisk over det, den forsøger at begribe. Hvis man bare kunne tage hele Bourdieus teori og se den i et simpelt 1:1 forhold til den umiddelbart observerbare virkelighed, så ville der ikke være meget teori tilbage. Og da slet ikke, hvis teorien har et strukturelt snit, hvad Bourdieus jo unægteligt har. Med andre ord ligger der vel noget paradoksalt i at kræve denne empiriske operationaliserbarhed af en række temmelig strukturelle forhold; strukturerne kan jo netop ikke "ses" men må teoretiseres - de kan muligvis konstateres som statistiske mønstre, men de giver først mening i den teoretiske fortolkning, som Bourdieu altså leverer et bud på :)

vh Lars
Skrevet d. 30.11.2008 af KristianKarlson
Hej Lars,

Jeg er helt enig. Det er også, hvad jeg har plæderet for ovenfor. At sociologiske teorier bør informere hypoteseproduktion. Ovenfor skriver jeg netop ikke, at Bourdieu bare kan bruges mekanisk og efter manual. Hans teoretiske begreber skal sættes i relation til det felt, man undersøger. Og her er Bourdieu særlig god (fx i forhold til Honneth (som så heller ikke er sociolog, men filosof)), da han viser, hvordan man kan gøre det.

Det er et interessant iagttagelse du gør dig, når du fremhæver, at såfremt Bourdieu havde været mere præcis (i empirisk forstand), havde han måske ikke været så kendt. van der Berg præsenterer samme pointe (han er bare skeptisk over for det). Følger vi dit argument, som jeg finder godt, så er der en fordel i sociologiske teoriers og begrebers semantiske elasticitet. Især også i forhold til genstandssensitiv hypotesefremsætning. Elasticiteten betyder imidlertid også begrebslig vaghed. Det er bare formuleret fra et andet synspunkt, der ser elastiske begreber som vage og ikke som produktive ;)

Så vi er enige. Bourdieu er helten over dem alle. Fx er brugen af habitus netop fed, fordi begrebet får valør i konkrete analyse af empiriske felter. Problemet med semantisk elasticitet er blot, at i de forkerte hænder, kan analyser med Bourdieu blive utrolig maskinelle og kedelige. Her er fx folk, der analyser med Luhmann, heldige. Analyser med Luhmann er nemlig altid kedelige ;)

Kristian

Skrevet d. 30.11.2008 af Lars
[q=KristianKarlson]Følger vi dit argument, som jeg finder godt, så er der en fordel i sociologiske teoriers og begrebers semantiske elasticitet. Især også i forhold til genstandssensitiv hypotesefremsætning. Elasticiteten betyder imidlertid også begrebslig vaghed. Det er bare formuleret fra et andet synspunkt, der ser elastiske begreber som vage og ikke som produktive ;)
[/q]

Ja - det er godt set. Men jeg tænker, at de, der med dine ord pr. def. "ser elastiske begreber som vage og ikke som produktive" har et problem, der bunder i en manglende erkendelse af, at virkeligheden er kompleks og ikke simpel.
Skrevet d. 01.12.2008 af MalteC
Hej

Jeg er klart ikke den største Bourdieu ekspert her på sitet, men når jeg skriver at vores sociolog gud, ikke har en eksplicit mornativitet, er det udfra et er/bør skel... Hvor finder man i Bourdieus teori et bør?

Jeg er klar over at han formulerer noget sådan i "Modild" - men den ser jeg ikke som en del af hans teori.

MVH

Malte
Skrevet d. 24.01.2009 af KristianKarlson
Hej,

Jeg kom aldrig med svar i denne ellers fede diskussion.

Først til Lars: Du skriver, at folk, der ser vage begreber som unyttige, ikke anerkender virkelighedens kompleksitet. Det er jeg uenig i. At kræve klarhed i definitioner og generel terminologi er vel netop den ultimative erkendelse af, at virkeligheden er kompleks, og derfor har brug for at blive sat på præcis form - ellers taber man jo overblikket. At kræve vage begreber til at beskrive en kompleks virkelighed er vel at opgive den videnskabelige aktivitet. Hvis fx et sæt af begreber ikke er klart definerede og deres relation til hinanden heller ikke er det, så er det vel svært at vide, om kompleksiteten skyldes begrebernes konstruktion eller virkelighedens beskaffenhed. En iagttagelse af, at den sociale verden er kompleks, må vel netop bidrage til endnu mere stringens og reduktion af begrebslig vaghed. Eller er jeg blevet for analytisk-positivistisk her på det sidste? ;)

Og så til Malte: God pointe. Er/bør-skellet er uklart hos Bourdieu. Faktisk god måde at formulere det på - den havde jeg ikke lige set komme. Hvad jeg imidlertid har stenet over - primært på baggrund af James Coleman - er, at fx er Fangens dilemma - den berømte teori fra rational choice - også er normativ. Den udsiger jo noget om, hvordan folk bør handle inden for interaktionssystemets rammer. Den siger ikke noget om, hvordan folk reelt handler i sådan en situation. Jeg er selvfølgelig klar over, at fx fangens dilemma ikke begrundes ud fra en ”førvidenskabelig” moralsk praksis, som Honneth vil det, men det er da alligevel en pudsig iagttagelse af Coleman, at rational choice er en normativ teori. Her er ”bør” lige som i fx Habermas’ teori defineret ud fra et af forskeren konstrueret interaktionssystem. Hmm. Har du kommentarer til den indsigt, eller er den lige til at lukke op og ski** i? ;)

- Kristian
Skrevet d. 28.01.2009 af Lars
@ Kristian

Jeg tror du kører lidt af sporet i forhold til, hvad jeg mener. Udgangspunktet var for mig, at jeg ikke mener, at Bourdieus teori hører til i kategorien "vage" begreber - jeg mener faktisk, at han begrebsligt er temmelig klar i mælet (hvis man ser bort fra, at han selvfølgelig er intellektuel franskmand, med alt hvad der deraf følger). Spørgsmålet eller diskussionen går vel så i højere grad på, at vi er uenige om, hvad der er "vage" vs. "elastiske" begreber - og der vil jeg holde fast i, at teorier er nødt til at hæve sig i abstraktionsniveau over det, de vil beskrive; ellers beskriver de jo bare samfundet med samfundets egne termer og som sådan ikke videnskabeligt. Teorien vil altid være noget andet (og mere komplekst - og dermed, måske i din udlægning, "vagt") end den virkelighed, den forsøger at beskrive?

Hvad Bourdieus normativitet angår synes jeg, at den er ret klar. Hvis ikke manden havde en ambition om, at det franske samfund burde være anderledes i forhold til social mobilitet, tror jeg ikke, at han havde brugt hele sit liv på at bevise "reproduktionen". Det er rigtigt, at han muligvis ikke skriver det direkte i sin teori (teorien skal jo bare forklare reproduktionen og dominansen) - men mon ikke han er drevet af et ønske om at tingene kunne blive anderledes? Det tror jeg.

Lars
Skrevet d. 28.01.2009 af KristianKarlson
Hej L,

Enig i din betragtning om Bourdieu. Normativiteten er der, men måske ikke eksplicit. Man skal i hvert fald selv læse den frem.

Ang. det med kompleksitet og virkelighed og teori, så synes jeg, at du igen siger, at teorien skal være kompleks for at fange virkelighedens kompleksitet: "Teorien vil altid være noget andet .. og mere komplekst ... end den virkelighed, den forsøger at beskrive". Jeg ved godt, at det afhænger af det paradigme, man tror på, men personligt har jeg svært ved at se det produktive i, at teorier nødvendigvis skal være komplekse (og "mere" komplekse end den virkelighed, den prøver at indfange). Abstraktion betyder jo netop, at man vælger at fokusere (rent analytisk) på nogle ting frem for nogle andre. Det er en begrebslig/analytisk forsimplingsproces. En teori vil altid være mere simpel end det, den repræsenterer. Ellers er der jo ingen ide i at lave en teori. Anyways, diskussionen er ved at blive triviel og er også taget en del gange før i idéhistorien ;)

vh Kristian
Skrevet d. 29.01.2009 af MalteC
Hej

Det er jo netop manglen på eksplicitten der er beklagelig...

det samme gælder vel rationel choice - at den er klar normativ (som alle teorier vel er, hvis man dekonstruerer dem), men prøver at skjule det.

At Bourdieu havde en klar agenda, undskylder ikke at han ikke ekspliciterer den, og gør den til en del af teorien. Det er måske netop det. der gør Bourdiues teori brugbar for marketingsanalytikkere og (bio)politikkere.
Skrevet d. 29.01.2009 af KristianKarlson
Hej,

Gode pointer. Jeg er dog lidt i tvivl om, hvorvidt rational choice teori gemmer sin normativitet væk. Nu afhænger det selvfølgelig af, hvilken teoretiker, man tænker på, men fx Elster anerkender helt eksplicit, at teorien er normativ.

Kristian

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay